Narracje Miejskie

Miasto jako obszar interwencji polityków, architektów i artystów TOM I, TOM II

red. Irma Kozina

40 PLN

Narracje miejskie to tytuł projektu obejmującego serię seminariów naukowych oraz publikacji poświęconych podejmowanym z różnych perspektyw badawczych opowiadaniom o związkach architektury i sztuki z przestrzenią miasta. Pierwsze z zaplanowanych spotkań zorganizowane zostało przez Zakład Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w maju 2016 r. Dyskutowane w jego toku problemy dały asumpt do powstania opracowań składających się na przedstawioną tu monografię, w której zamieszczono zarówno teksty zamówione u uczestników wspomnianej debaty, jak też opracowania przygotowane przez autorów zaproszonych do udziału w niniejszym przedsięwzięciu wydawniczym na etapie przygotowania publikacji do druku. Chociaż poszczególni badacze analizowali na łamach tej książki odrębne zagadnienia cząstkowe obserwowane przy przyjęciu różnorodnych założeń metodycznych, wspólnym mianownikiem wszystkich zgromadzonych tu głosów było tworzenie struktur peryfrastycznych z odgórnie przyjętym założeniem budowania konstrukcji, które same w sobie konstytuują gatunek identyfikowany jako narracja miejska.

Księgarnia