Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym

red. Marek Walczak

12 €

Piąty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” to zbiór dziesięciu artykułów autorstwa uznanych polskich specjalistów z dziedziny sztuki średniowiecznej. Dotyczące architektury, rzeźby, malarstwa i rzemiosła artystycznego teksty ilustrują szerokie spektrum zjawisk artystycznych analizowanych pod kątem odwołań do przeszłości. Tom otwiera studium, którego autorzy badają zjawiska artystyczne i kulturowe epoki nowożytnej nawiązujące do średniowiecza, ukazując nie tylko ich różnorodność, ale też złożoność wykraczającą poza konteksty formalno-stylistyczne. Kolejne artykuły podejmują zagadnienia archaizowania zjawisk artystycznych w epoce średniowiecza, natomiast teksty zamykające publikację ponownie sytuują zagadnienie tytułowe w epoce nowożytnej, tworząc niejako ramę dla całego tomu. Przywoływane i omawiane w artykułach przykłady zestawiane są przez autorów z podobnymi zabiegami obecnymi w sztuce zachodnioeuropejskiej. Poszczególne artykuły dopełnia bogaty materiał ilustracyjny (łącznie około 230 zdjęć czarno-białych oraz pełno barwnych), co ułatwia śledzenie rozbudowanych i erudycyjnych interpretacji.

Wydawnictwo: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana

Bookstore