Powojnie. Sztuka i architektura.

Konferencja Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków 

9–12 października 2024 roku

Powojnie. Sztuka i architektura

Termin konferencji:

9–12 października 2024

Miejsce konferencji:

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Każda wojna miała być tą ostatnią. Żadna nie była. Wszystkie przynosiły – oprócz cierpień i zniszczeń – niewyobrażalne wcześniej zmiany, które próbowano oswajać między innymi poprzez nowe narracje i interpretacje (np. historiograficzne), formułowane za pomocą różnorodnych form wypowiedzi artystycznej: architektury, urbanistyki, obrazu, rysunku, grafiki i in.

Tegoroczna 31. konferencja Polsko-Niemieckiej Grupy Roboczej ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków kontynuuje dyskusję rozpoczętą na ubiegłorocznym spotkaniu pod hasłem „sztuka i wojna”, podejmując wciąż aktualny temat miejsca oraz roli sztuki i architektury w rzeczywistościach powojennych. Konflikty zbrojne we wszystkich epokach pociągały za sobą wyludnienie, utratę dóbr materialnych, kryzysy ekonomiczne, zmiany relacji społecznych, indywidualne i zbiorowe traumy. Sytuacja sztuki jest w takich okolicznościach bez wątpienia niezwykle trudna. Jednak historia dowodzi, że działalność artystyczna nie zamiera całkowicie ani podczas wojen, ani bezpośrednio po nich. Przeciwnie, często właśnie w wyniku wojen dochodzi do eksplozji aktywności twórczej.

Celem konferencji jest spojrzenie z różnych perspektyw na zjawiska artystyczne zachodzące bezpośrednio po konfliktach wojennych w różnych okresach historycznych, sytuacjach politycznych i kontekstach geograficznych, uwzględniające zarówno ich specyfikę, jak i cechy wspólne.

Zachęcamy do nadsyłania propozycji wystąpień, dotyczących następujących, szeroko rozumianych zagadnień:

TRAUMA

 1. między przepracowaniem a wyparciem – artyści i zleceniodawcy wobec minionej wojny;
 2. wpływ doświadczenia wojny na środki wyrazu artystycznego;
 3. recepcja dzieł sztuki w rzeczywistości powojennej

NOWY ŚWIAT

 1. architektura i sztuka jako narzędzia kreowania i transmisji nowych narracji w wymiarze religijnym, politycznym czy filozoficznym;
 2. nowe terytoria – oswajanie obszarów kulturowo odmiennych po zmianach przebiegu granic państwowych lub społecznych;
 3. społeczna rola artystów i ich dzieł w rzeczywistości powojennej – interakcje z odbiorcą;
 4. reorganizacja pola sztuki – nowe konfiguracje, koncepcje teoretyczne, odbiorcy, uwarunkowania polityczne i instytucjonalne, odtworzone i nowe sieci powiązań;
 5. między rekonstrukcją a kreacją – strategie odbudowy ze zniszczeń wojennych

PAMIĘĆ

 1. operacje na pamięci – indywidualne i instytucjonalne reinterpretacje przeszłości w celu wpisania jej nowy kontekst;
 2. raj utracony – nostalgiczne wizje minionych czasów i terytoriów utraconych w wyniku powojennych zmian geopolitycznych, próby przenoszenia idei przedwojnia w nową rzeczywistość;
 3. apoteoza wojny i pokoju – instrumentalizacja wydarzeń wojennych w sztuce i architekturze

Polsko-Niemiecka Grupa Robocza ds. Historii Sztuki i Konserwacji Zabytków postrzega siebie nie tylko jako forum bilateralnych kontaktów, lecz także jako przestrzeń badań nad historią sztuki i kulturą wizualną oraz zagadnieniami ochrony dóbr kultury we Europie Wschodniej i Środkowej. Geograficzny punkt ciężkości konferencji skupia się wokół tych regionów, niemniej mile widziane będą także referaty przedstawiające perspektywy porównawcze i ponadregionalne.

Prosimy o nadsyłanie propozycji niepublikowanych dotąd referatów (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w językach polskim, niemieckim lub angielskim) oraz krótkiego biogramu (maksymalnie 900 znaków) dotyczącego aktywności zawodowej na adres: postwar@ma.wroc.pl

Preferowany język konferencji:

angielski

Termin nadsyłania zgłoszeń:

22 maja 2024

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania wyboru proponowanych wystąpień.

Zaakceptowane wystąpienia będą prezentowane w formie 20-minutowych referatów. Przewidziana jest również giełda informacyjna (w formie krótkich 10-minutowych wystąpień), stanowiąca forum prezentacji bieżących projektów badawczych, dotyczących historii sztuki i konserwacji zabytków w zakresie wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa.

Przewidywana jest publikacja wystąpień konferencyjnych w formie recenzowanej i punktowanej publikacji.

Konferencja zorganizowana przez Muzeum Architektury we Wrocławiu we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Politechniką Wrocławską.

Komitet naukowy konferencji:

Aktualności