Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualne przetargi i ogłoszenia

Konkurs na stanowisko specjalista ds. obsługi księgarni

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. obsługi księgarni

W wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego Komisja w składzie:

  1. Jolanta Gromadzka –zastępca dyrektora ds. naukowych i organizacji wystaw, przewodnicząca Komisji
  2. Michał Duda – kustosz
  3. Wiesław Cwojdziński – kustosz
  4. Gabriela Sadowska – główny specjalista w Dziale Wydawnictw i Promocji Muzealnej

zdecydowała o przyjęciu Pani Moniki Kapeli na stanowisko specjalista ds. obsługi księgarni

UZASADNIENIE: Wybrana kandydatka złożyła aplikację spełniającą wymogi formalne. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej wykazał, że Pani Monika Kapela w najwyższym stopniu spełnia niezbędne wymagania oraz posiada kwalifikacje określone w konkursie, co daje gwarancję samodzielnego wykonywania powierzonych zadań, wynikających z zakresu obowiązków przypisanych do stanowiska, na które prowadzony był nabór.

Dokumenty do pobrania

Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace remontowe w pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Nr Postępowania: PN/2017/08/05

Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na roboty budowlane pn. “Przebudowa obszarów magazynów dzieł sztuki i prace remontowe w pomieszczeniach warsztatów w Muzeum Architektury we Wrocławiu”.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, przy wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.).

Termin składania ofert: 25 sierpnia 2017 r. do godz. 10.00

Dokumenty do pobrania

Plan zamówień Publicznych w Muzeum Architektury we Wrocławiu na rok 2017

Pobierz plik.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie o naborze KWALIFIKOWANY OPIEKUN WYSTAWY

Muzeum Architektury we Wrocławiu ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

ogłasza konkurs na stanowisko:

KWALIFIKOWANY OPIEKUN WYSTAWY

Liczba lub wymiar etatów: 1/1 Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław

Rodzaj oferty: umowa o pracę

Konkurs składa się z dwóch etapów: 1. etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń Kandydatów pod kątem spełniania wymogów formalnych; 2. etap drugi – rozmowa kwalifikacyjna. Przewidywany rodzaj zatrudnienia: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny i czas określony z perspektywą zatrudnienia na czas nieokreślony.

  1. Oczekiwania wobec kandydata niezbędne: • Wykształcenie co najmniej zawodowe, • Co najmniej 3-miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub o podobnych wymaganiach, • Umiejętności manualne oraz sprawność fizyczna i ruchowa, • Wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole, • Odpowiedzialność, samodzielność, umiejętność organizowania czasu pracy, • Sumienność i dokładność w pracy, umiejętność zdecydowanej reakcji na nieprawidłowe zachowania gości odwiedzających wystawy, • Dbałość o przestrzeganie zasad bhp i ppoż. na terenie Muzeum,

  2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: • Pełnienie dyżurów w czasie otwarcia muzeum wg ustalonego harmonogramu, w tym sprzątanie przydzielonych rejonów 2 godz. przed otwarciem muzeum i 6 godz. dozoru,
    • W czasie pełnienia dyżuru szczególne zwracanie uwagi na zabezpieczenie eksponatów oraz sprzętu technicznego i gospodarczego znajdującego się w salach muzealnych i na zapleczu przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem oraz bezzwłoczne zgłoszenie kierownikowi obiektu lub właściwym służbom dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, wadliwe działanie urządzeń technicznych oraz podejmowanie środków doraźnych, niezbędnych do ochrony mienia, • Codzienne sprawdzanie pilnowanych eksponatów przed rozpoczęciem dyżuru, niezwłoczne informowanie przełożonych o wszelkiego rodzaju ubytkach, uszkodzeniach i brakach eksponatów, • Utrzymywanie na bieżąco porządku i czystości w salach ekspozycyjnych, tj. odkurzanie, zamiatanie i mycie podłóg, ścieranie kurzu, opróżnianie koszy na śmieci i ich mycie, • Stałe prace porządkowe obejmują takie czynności jak: pastowanie podłóg, zdejmowanie pajęczyn ze ścian, gaszenie/zapalanie świateł, zamykanie okien, wyłączanie multimedialnych ekspozycji na wystawach, • Pomoc przy montażu wystaw własnych w zakresie porządkowym jak: mycie szyb, gablot, czyszczenie plansz itp. • Udział w przygotowywaniu sal do organizowanych imprez i spotkań własnych oraz instytucji związanych z muzeum oraz porządkowanie pomieszczeń po zakończeniu tych imprez, • Wykonywanie wszelkich dodatkowych prac mieszczących się w zakresie obowiązków, zleconych przez przełożonego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 12.10.2017 r. - CV - listu motywacyjnego
- kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia, - dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, certyfikaty, dyplomy, umowa o pracę, umowa zlecenie, itp). - oświadczenia: o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, nieposzlakowanej opinii, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, - podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 .Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na adres muzeum@ma.wroc.pl lub pocztą na adres:

MUZEUM ARCHITEKTURY WE WROCŁAWIU 50-156 WROCŁAW UL. BERNARDYŃSKA 5

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne i zakwalifikowanych do dalszego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Architektury I piętro. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w siedzibie Muzeum Architektury. Zawiadomienie kandydatów o terminach przeprowadzenia etapu drugiego odbędzie się poprzez umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Architektury oraz na stronie internetowej.